تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱ | ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱ | ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱ | ٥:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱ | ٥:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۳٠ | ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٩ | ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

برای مشاهده آثار کلیک کنید

گالری یک

گالری دوتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٩ | ٦:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

فرهنگ سازی علیه برند سازی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٧ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

آثار چاپ شده در کتاب جشنواره پیشگیری از اعتیاد - تبریزتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٧ | ۸:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٥ | ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

اعتماد / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٥ | ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

نشاط اجتماعی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٥ | ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٤ | ٤:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٤ | ٤:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢۱ | ۱:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کاریکاتور زلاتانتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٠ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دبه های آمریکا

دبه های آمریکاتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٢٠ | ٩:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

ترامپ و کلینتونتاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۸ | ٧:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

قاچاق پوشاک / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۸ | ٧:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٦ | ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۳ | ٢:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

موبایل های قاچاق / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٩ | ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

ترک اعتیاد / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٩ | ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٦ | ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

شعر دزدی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٥ | ٢:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

شبکه آموزش / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/۳/٥ | ٢:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٤ | ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ٤:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٩ | ٤:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٦ | ۳:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٦ | ۳:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٦ | ۳:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۳ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۳ | ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کالای قاچاق / شبکه خبر / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٢ | ٥:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٢ | ٥:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٢ | ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۱ | ٤:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٠ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٠ | ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٩ | ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

سلفی با مرگ / روزنامه جام جم / تپشتاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٦ | ٤:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

واسطه های خوشبختی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٦ | ٤:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

سوادآموزی و مهارت آموزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٦ | ٤:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

تولد جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٦ | ٤:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

وام ازدواج / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٦ | ٤:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

لغو تحریم ها / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٥/٢/۱٦ | ٤:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٥ | ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

اثر چاپ شده من در روزنامه اطلاعاتتاريخ : ۱۳٩٥/۱/۳۱ | ٦:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۳٠ | ٤:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۳٠ | ٤:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

امروز زلزله 4 ریشتری استقلال را لرزاند.
گزارش می رسد هنوز پس لرزه های این زلزله ادامه دارد.

پرسپولیس استقلالتاريخ : ۱۳٩٥/۱/٢۸ | ٥:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/٢٦ | ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

چرا هر چی می زنیمش هیچیش نمی شه آخه!!

موج هجمه‌های تخریبی علیه رسانه ملی که در سال 94 کلید خورده بود در تعطیلات نوروزنیز استمرار یافت، هر چند تخریب کنندگان ره به جایی نبردند.تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٩ | ٤:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱٥ | ۳:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

بهروز فیروزی روزنامه اطلاعاتتاريخ : ۱۳٩٥/۱/۱۱ | ۸:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢٧ | ٦:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

بهروز فیروزی-پارس آباد

برندگان محور اول

1-      مهدی عزیزی- اراک

2-      محمد حسین اکبری-جهرم

3-      وحید آرمون –کرمان

برندگان محور دوم

1-      زهرا  مقدم- زنجان

2-      مهسا اسکندری- اهر

3-      سعید صادقی-جهرم

برگزیدگان:

بهمن جلالی نوکنده-ساری

بهروز فیروزی-پارس آباد

اسماعیل بابایی- رشت

محمد باقر رنجبر- اصفهان

محمد حسین اکبری-جهرم(محور دوم)

محمد علی خلجی- همدان

محسن اسدی- مشهد

محسن اسدی-مشهد-(محوردوم)

سعیده احمد وند-تبریز

طیبه خلیلی مهر- کرمانشاه

جوایز محور اول:

نفر اول:ده میلیون ریال،لوح تقدیر+تندیس برای همه برندگان

نفر دوم:هفت میلیون ریال،لوح تقدیر

نفر سوم:پنج میلیون ریال،لوح تقدیر

پنج نفر برگزیده:یک میلیون ریال،لوح تقدیر

سه نفر خرسال:جوایز غیر نقدی

جوایز محور  دوم:

نفر اول:ده میلیون ریال،لوح تقدیر

نفر دوم:هفت میلیون ریال،لوح تقدیر

نفر سوم:پنج میلیون ریال،لوح تقدیر

پنج نفر برگزیده:یک میلیون ریال،لوح تقدیر

سه نفر خرسال:جوایز غیر نقدیتاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢۳ | ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢۳ | ۱:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٢۳ | ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/۱۱ | ۱:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢٩ | ٢:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢٩ | ٢:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢۸ | ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢۸ | ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کارت ملی و یارانه/ طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ | ۳:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

کارت ملی ندارید یارانه بی رایانه/ طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ | ۳:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۳ | ٦:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

برنج‌های آلوده هندی/ طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ | ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

شب کوری / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جم

شب کوری / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ | ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

رابطه عربستان و رژیم صهیونیستی / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۱۱ | ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

زندگی در دنیای مجازیتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٧ | ۸:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دو روی یک سکه / طرح: بهروز فیروزی / روزنامه جام جم

وضع به حدی خراب است که وقتی خانواده با من حرف می‌زنند حس‌اش نیست جواب بدهم. دنبال استیکرش می‌گردم. لعنت بر هر چه فاصله است توی دنیا! چرا تخت من باید با پریز برق این‌قدر فاصله داشته باشد آخر؟ دیشب نت نداشتم، رفتم با خانواده‌ام آشنا شدم و شام خوردم. آدم‌های خوبی بودند.

 

آسیب‌شناسی فضای مجازی در سبک زندگیتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٦ | ٤:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

تالاب رود ارس (آراز) - پارسابادتاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٦ | ٤:۱٤ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٥ | ۳:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢ | ٢:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢ | ٢:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ | ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢٩ | ٩:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

وقف، حامی نظام سلامت / طرح بهروز فیروزی

نیکوکاران با شناخت نیاز‌های روز جامعه می‌توانند با وقف اموال‌شان آینده‌ای بهتر بسازندتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢٩ | ٩:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

رفع تحریم ها /   بهروز فیروزی - جام‌جمتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢٧ | ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ | ۳:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

عربستان، همچنان تحت فشار افکار عمومی جهانتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٧ | ٢:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٧ | ٢:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٥ | ٥:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٢ | ٢:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٢ | ٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

دبه درآوردن در خون سیاستمداران آمریکایی است!  / طرح : بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

مسافران دائمی زندان / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

پیشگامی رسانه ملی در پیشگیری از اعتیاد / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢۸ | ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢۸ | ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

نوجوانان در گرداب فضای مجازی / طرح بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢٧ | ۸:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

قاتل خاموش/ طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢٦ | ۳:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

شبکه‌های اجتماعی هووی روابط خانوادگی / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢٦ | ۳:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

خطرات دنیای مجازی برای خانواده ها / طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢٥ | ٢:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

خانواده ؛ بی‌دفاع در فضای مجازی /روزنامه جام جم - طرح: بهروز فیروزیتاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٩ | ٥:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعود

تبت یدا آل سعودتاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٧ | ٦:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٥ | ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٥ | ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : بهروز فیروزی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.